REGULAMIN

§1. Postanowienia ogólne

Platforma internetowa do badania Testem Intentio Consensio działająca pod adresem http://platforma.test-tic.pl/ (dalej zwana Platformą) jest prowadzona przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244698, NIP: 522-23-83-056, Regon: 010983354.

§2. Zasady realizacji sesji testowych

 1. Aby otworzyć sesje testowe, Osoba Badająca musi utworzyć na Platformie swoje indywidualne konto.
 2. Utworzenie indywidualnego konta jest poprzedzone otrzymaniem specjalnego kodu od Sprzedawcy Testu.
 3. Osoba Badająca może otwierać nowe sesje badawcze 24 godziny na dobę za pośrednictwem Platformy po uprzednim zalogowaniu się.
 4. Osoba Badająca wybiera rodzaj sesji badawczej. Następnie otrzymuje linki dla Osób Badanych. Po wypełnieniu przez Osoby Badane testu i zakończeniu realizacji sesji, Osoba Badająca otrzymuje na podany adres e-mail raporty indywidualne.
 5. Raporty indywidualne są zabezpieczone hasłem podanym uprzednio przez Osobę Badającą.

§3. Wykształcenie osoby badającej

 1. Test Intentio Consensio może być sprzedawany jedynie dyplomowanym psychologom. Ograniczenia takie wynikają z Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763).
 2. Aby nabyć możliwość realizacji sesji testowej Testu Intentio-Consensio należy:
  1. w momencie zawierania transakcji podać Sprzedawcy Testu numer dyplomu ukończenia studiów psychologicznych,
  2. udostępnić kopię dyplomu (wysyłka scanu dyplomu na adres mail tic@irb.pl lub osobiście przedłożyć kopię w Biurze IBD Business School Sp. z o.o. - ul. Panieńska 9/1, 03-704 Warszawa).
 3. W przypadku zmiany danych osobowych po uzyskaniu dyplomu, konieczne jest przedstawienie dodatkowego dokumentu potwierdzającego dane (dowód osobisty, odpis aktu zawarcia małżeństwa itp.)
 4. IBD Business School Sp. z o.o. sprawdzi poprawność wprowadzonych danych, i w przypadku pozytywnej weryfikacji umożliwi Osobie Badającej założenie konta na Platformie.
 5. Weryfikacja statusu psychologa jest jednorazowa i umożliwia realizację sesji badawczych Testem Intentio Consensio w nieograniczonej ilości oraz w dowolnym czasie.

§4. Ochrona danych osobowych

 1. Logując się na Platformę Osoba Badająca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Administratorem danych osobowych jest IBD Business School Sp. z o.o.
 3. Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 4. Każda osoba logująca się na Platformę ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§5. Odpowiedzialność

 1. IBD Business School Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie lub jakimkolwiek innym urządzeniu, z którego korzysta Osoba Badająca, a które uniemożliwiają poprawne korzystanie ze Platformy.
 2. IBD Business School Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Platformy z powodu siły wyższej, a także z powodu działań lub zaniechań Osoby Badającej oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Osoba Badająca ponosi odpowiedzialność.
 3. IBD Business School Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z przepisami prawa polskiego wykorzystanie wyników Testu Intentio-Consensio przez Osobę Badającą.
 4. IBD Business School Sp. z o.o. zastrzega możliwość czasowego zawieszenia działalności Platformy, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Osoby Badającej.

§6. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2014. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, wiążące dla Osób Badających są zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia